Max Skorwider

Max Skorwider

Artysta-grafik; od 2005 wykłada w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym. W 2010 obronił tytuł dok­tora sztuki. Zaj­muje się gra­fiką projektową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­nik wystaw i kon­kur­sów, wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagranicą. W Szkole Gra­fiki Kom­pu­te­ro­wej – Sowa­Edu pro­wa­dzi zaję­cia z projektowania graficznego w pracowni Komunikacji wizualnej. Ponadto pro­wa­dzi zaję­cia kre­atywne rysunku i malar­stwa dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych.